RMK kobarkäkist Otepääl

OTEPÄÄL TEGI RMK TÄNA LAGERAIE KAH-ALAL EELNEVALT KOHALIKEGA LÄBI RÄÄKIMATA. KOHALIKUD ANDSID ASJA KOHTUSSE. Osa raieteatisi, sh tänasele lageraiele, oli RMK võtnud vaid päev varem. Kohalik elanik kontakteerus Keskkonnaametiga, paludes seadusevastased metsateatised ja raied koheselt peatada. Looduskaitsjatel on õigus väljaantud raieteatisi vaidlustada 30 päeva, samas on raieteatiste võtjatel, antud juhul siis RMK-l, õigus raiuma hakata kohe kui raieteatis väljastatud. 2017-2018 aastatel võttis RMK juba mitu hektarit maha, nüüd on plaanis veel rohkem metsa raiuda. Sisuliselt on RMK-l plaanis mõne aastaga ⅓ Kullalaant lagedaks raiuda.

Üldplaneeringu seletuskirja kohaselt on PÜHAJÄRVE ümbrus väljakujunenud puhkepiirkond, mis on tuntud ning hinnatud nii kohalike elanike kui sise- ja välisturistide poolt. Väärtusliku puhkeala moodustab Pühajärve järv ja järve kaldajoon, järve ümbritsev maastik, Neitsijärve ümbrus, Nüpli järv ja järve ümbritsev maastik ning Apteekrimäe mets. Apteekrimäe mets on ühtlasi kõrgendatud avaliku huviga ala (KAH-ala), s.o tegemist on alaga, millel on kohalikule kogukonnale ja elanikele OLULINE VÄÄRTUS.

Vallavanem Jaanus Barkala ütles enne kohalikke valimisi selgelt, et KAH-alasid tuleb majandada püsimetsana ja et tema on lageraiete vastu. Pärast valimisi andis käbedalt allkirja lageraieks.

RMK kavandas Kullalaane kõrgendatud avaliku huviga alal raieid üraskirüüste likvideerimiseks ning edasise leviku ohjamiseks. Kogenud metsakonsulent käis kõik raiesse plaanitud (ja kohalikega MITTE läbiräägitud) eraldised läbi ning hindas olukorda.

Järeldused:

1. lageraie pole kuskil tarvilik ja võib olla pigem edasist üraskirüüstet soodustav,

2. plaanitud sanitaarraied tuleks mitmes kohas üldse ära jätta, sest võivad metsa seisundid veelgi halvendada.

Veidi detailsemalt RMK kobarkäkist Otepääl:

Kohalikke elanikke ja asjakohast üldsust ei ole kehtivate metsateatiste ja metsaekspertiiside registreerimise menetlusse kaasatud. RMK kaasas kohaliku kogukonna tööde planeerimisse HOOPIS TEISTE eraldiste osas kui need, millele RMK nüüd raieload võttis. Järeldus: väljastatud metsateatised on SEADUSEVASTASED. Lisaks olid metsatööd alles projekti faasis sel hetkel kui raieteatised juba võeti.

*Otepää üldplaneeringu kohaselt on tegemist alaga, mis täidab ökoloogilise puhvertsooni ülesannet, vältides tööstustootmisest tulenevate võimalike negatiivsete mõjude (müra, õhusaaste vms häiring) kandumist naaberaladele.

*Tegemist on RMK tavalise käitumisega. Aastatel 2017-2018 ehk eelmiste raiete eel ei kaasatud kohalikku kogukonda samuti.Täna kohtule esitatud kaebus palub koheselt peatada 11 metsateatise ja 4 metsakaitseekspertiisi kehtivus ja keelata Keskkonnaametil registreerida automatiseeritud menetluses uusi metsateatisi ja metsakaitseekspertiise kõnealuses piirkonnas. Arvestades, et metsateatised ja metsakaitseekspertiisid on registreeritud üksnes osadele eraldistele Apteekrimäe KAH-alal ning välistatud ei ole, et vastustaja registreerib metsateatised ja metsakaitseekspertiisid ka ülejäänud eraldistele, mis on kavas toodud, esitab ühtlasi kaebaja KEELAMIS- ja KOHUSTAMISNÕUDED.

Looduse hävitamise hinnaga saadud kasum on kahjum. Fotodel tänane raie.

Fotod ja videod: Oliver Loode.Kuvatõmmisel vallavanema ennevalimisteaegne seisukoht.