Seisukoht metsapuidu põletamise kohta tööstuslikus mahus

Eesti Vabariigi Valitsus

Riigikogu

18. veebruar 2021

Seisukoht metsapuidu põletamise kohta tööstuslikus mahus

Austatud peaminister, valitsuse ja riigikogu liikmed 

Süsinikneutraalsuse saavutamiseks on oluline teaduspõhiste meetmete kindlameelne ellurakendamine. Üks kaalukas küsimus on biomassi kasutamine taastuvenergeetikas, mille puhul on ilmnenud ulatuslikud negatiivsed kaasmõjud elurikkusele ja ka kliimaeesmärkide endi elluviimisele. Puidu põletamine on hetkel kõige levinum taastuvenergeetika vorm ning selle tegelik süsinikuheide ning mõju metsadele on teadlaste terava pilgu all.

Lähiajal on Euroopa Liidus plaanis üle vaadata taastuvenergia direktiiv ning küsimuse all on ka metsast pärit puidu käsitlemine ning säästlikkuse kriteeriumide täpsustamine. Euroopa Teadusuuringute Ühiskeskuse värske aruanne, mis on sisendiks võimalikele muutustele, toob välja parandusvõimalusi kehtivate regulatsioonide raamides, ent sedastab ka selgesõnaliselt, et paljude kliima ja elurikkuse jaoks ohtlike stsenaariumide teostumist ei ole võimalik kehtivate regulatsioonidega ära hoida. Kehtivaid kriteeriume muutmata suureneb korraga nii kasvuhoonegaaside õhkupaiskamine kui ka surve metsa ökosüsteemidele. 

Suuremahulise puidupõletamise ohtudest kliima ja elurikkuse eesmärkidele rääkisid ka maailma riigijuhtide poole pöördunud 500 teadlast oma avalikus kirjas selle aasta 11. veebruaril. Nad kutsusid üles lõpetama seda soosivad otsesed ja kaudsed toetused. Euroopa Liit tervikuna aga vajab selle teemaga sisukalt tegelemiseks erinevate osapoolte, sealhulgas liikmesriikide selgesõnalist tuge. 

Seetõttu väljendame oma seisukohta, et metsapuidu tööstusliku põletamise soodustamine nii riiklike kui ka rahvusvaheliste toetuste, subsiidiumide ja süsinikukaubanduse reeglitega tuleb lõpetada. Eesti riik ja selle loodusvarasid haldavad riigiasutused peavad kaitsma elurikkust ja majandama säästlikult, pidades silmas EL-i ning rahvusvahelisi kliima- ja bioloogilise mitmekesisuse eesmärke. 

Allakirjutanutena tervitame asjakohaseid muutusi Eesti poliitilistes seisukohtades, mille üheks väljundiks on riigikogu keskkonnakomisjoni arvamus metsapuidu säästlikkuse käsitlemisest. See rõhub teaduspõhise lahenduse vajalikkusele ning avaldab toetust biomassi säästlikkuse kriteeriumide arutelu taastuvenergia direktiivi raames uuesti avada. 

Minevikus on tehtud metsade ja kliima seoste poliitilisel käsitlemisel olulisi vigu, mille parandamine on möödapääsmatu. Puidu põletamist soosivate regulatsioonide ümbervaatamine uute teadmiste valguses on kaalukas samm, mille astumine annaks kinnitust otsustajate tõsimeelsest pühendumisest kliima- ja elurikkuse eesmärkidele. Teadlastena hindaksime selliste keeruliste küsimuste sisulise lahendamise püüdlusi kõrgelt.

Lugupidamisega alla kirjutanute nimel

Raul Rosenvald

metsateadlane (PhD)

TÜ ÖMI, säästliku metsanduse teadur

Allakirjutanud:

 1. Asko Lõhmus

ökoloog (PhD)

TÜ looduskaitsebioloogia professor

 1. Lea Hallik

taimeökoloogia ja -ökofüsioloogia (PhD)

TÜ TO taimkatte kaugseire kaasprofessor

 1. Urmas Kõljalg

taksonoom (PhD)

akadeemik, TÜ mükoloogia professor

 1. Virve Sõber

ökoloog (PhD)

TÜ Ökoloogia ja Maateaduste Instituudi teadur

 1. Grete Arro

hariduspsühholoog (PhD)

TLÜ Haridusteaduste instituudi teadur

 1. Ülo Niinemets

ökofüsioloog (PhD)

akadeemik, EMÜ taimekasvatuse ja taimebioloogia professor

 1. Piret Lõhmus

lihhenoloog (PhD)

TÜ looduskaitsebioloogia kaasprofessor

 1. Antti Tamm

füüsik (PhD)

TÜ Tartu observatooriumi direktor

 1. Meelis Pärtel

ökoloog (PhD)

TÜ botaanika professor

 1. Maarja Öpik

ökoloog (PhD)

TÜ ÖMI molekulaarse ökoloogia professor

 1. Kalevi Kull

ökoloog (PhD)

TÜ biosemiootika professor

 1. Anneli Palo

maastikuökoloog (PhD)

TÜ ÖMI teadur

 1. Jaan Pärn

geograaf (PhD)

TÜ ÖMI loodusgeograafia teadur

 1. Tiiu Kull

botaanik (PhD)

Eesti Maaülikooli elurikkuse ja loodusturismi professor

 1. Ivika Ostonen-Märtin

ökofüsioloog (PhD)

TÜ ÖMI juureökoloogia professor

 1. Stefan Groote

füüsik (PhD)

TÜ füüsika instituudi kaasprofessor

 1. Reet Mändar

mikroobiökoloog (PhD)

TÜ BSMI professor

 1. Tiit Teder

ökoloog (PhD)

TÜ ÖMI entomoloogia kaasprofessor

 1. Valentina Sagris

geoinformatik (PhD)

TÜ ÖMI geograafia osakonna teadur

 1. Liina Remm

ökoloog (PhD)

TÜ looduskaitsebioloogia teadur

 1. Aveliina Helm

ökoloog (PhD)

TÜ ÖMI botaanika kaasprofessor

 1. Tsipe Aavik

ökoloog (PhD)

TÜ ÖMI makroökoloogia kaasprofessor

 1. Kalev Sepp

maastikuökoloogia ja keskkonnakaitse (PhD)

Eesti Maaülikooli keskkonnakaitse ja maastikukorralduse professor

 1. Urmas Tartes

bioloog (PhD)

Eesti TA Looduskaitse Komisjoni esimees

 1. Riinu Rannap

ökoloog (PhD)

TÜ ÖMI looduskaitsebioloogia teadur

 1. Kai Vellak

brüoloog (PhD)

TÜ ÖMI taimeökoloogia kaasprofessor

 1. Kadri Runnel

ökoloog (PhD)

TÜ ÖMI looduskaitsebioloogia teadur

 1. Kuno Kasak

ökotehnoloogia (PhD)

TÜ ÖMI keskkonnatehnoloogia kaasprofessor 

 1. Lauri Laanisto

taimeökoloogia ja ökofüsioloogia (PhD)

EMÜ makroökoloogia vanemteadur

 1. Piia Post

atmosfäärifüüsik (PhD geofüüsikas)

TÜ füüsika instituudi meteoroloogia ja klimatoloogia kaasprofessor

 1. Tauri Tampuu (MSc)

TÜ ÖMI loodusgeograafia doktorant

 1. Katrin Rosenvald

maastikuökoloog (PhD)

TÜ ÖMI rakendusökoloogia teadur

 1. Kristin Kuutma

kultuuriteaduste professor (PhD)

TÜ vaimse kultuuripärandi rakendusuuringute UNESCO õppetooli hoidja

 1. Ardi Tampuu

arvutiteadlane (PhD)

TÜ Arvutiteaduse instituut

 1. Floor Vodde

metsakasvatus ja metsaökoloogia (PhD)

EMÜ metsahäiringute ja metsaökoloogia teadur

 1. Marko Kaasik

keskkonnafüüsik (PhD)

TÜ füüsika instituudi õhusaaste modelleerimise kaasprofessor

 1. Jane Raamets

ehitus – ja keskkonnatehnika (PhD)

Tallinna Tehnikaülikool Tartu kolledź

 1. Kadri Pärtel

mükoloog (PhD)

TÜ OMI teadur

 1. Aet Annist

antropoloog (PhD)

TLU Eesti Keskkonnaliikumiste uurimisgrupi vanemteadur; TÜ etnoloogia osakonna kaasprofessor

 1. Aleksei Kuznetsov

keemik (PhD)

TÜ Keemia instituut, teadur

 1. Katrin Heinsoo

ökoloog (PhD)

EMÜ produktsiooniökoloogia vanemteadur

 1. Heidi Tamm

mükoloog (PhD)

TÜ ÖMI teadur

 1. Elin Soomets

loomaökoloog (PhD)

TÜ ÖMI looduskaitsespetsialist

 1. Margit Kõiv-Vainik 

ökotehnoloogia (PhD) 

TÜ ÖMI keskkonnatehnoloogia kaasprofessor 

 1. Elle Roosaluste

taimeökoloog (PhD)

TÜ ÖMI spetsialist

 1. Jaanus Terasmaa

ökoloog (PhD)

TLÜ Ökoloogia keskuse juhataja, ökohüdroloogia professor

 1. Mari Ivask

mullaökoloog (PhD)

TTÜ emeriitprofessor

 1. Mart Jüssi

loomaökoloog (PhD)

 1. Ivar Ojaste

rakendusbioloogia (PhD)

EMÜ PKI keskkonnaökoloogia vanemlektor

 1. Mari Arold

geograafia ja keskkonnateaduse doktorant

Oxfordi Ülikool

 1. Toomas Esperk

ökoloog (PhD)

TÜ ÖMI selgrootute zooloogia kaasprofessor

 1. Tõnu Ploompuu
  botaanik ja evolutsionist

TLÜ Loodus- ja terviseteaduste instituut

 1. Bellis Kullman

mükoloog-geneetik (PhD)

EMU PKI lektor

 1. Maris Hindrikson

zooloog (PhD)

TÜ ÖMI terioloogia teadur

 1. Sten Anslan

bioloog (PhD)

TÜ ÖMI teadur

 1. Ave Suija

lihhenoloog (PhD)

TÜ ÖMI kaasprofessor

 1. Rein Kalamees

taimeökoloog (PhD)

TÜ ÖMI taimeökoloogia teadur

 1. Krista Takkis

bioloog (PhD)

TÜ ÖMI taastamisökoloogia teadur

 1. Ants Kaasik

statistik (PhD)

TÜ ÖMI teadur

 1. Kersti Püssa

ökoloog (PhD)

TÜ ÖMI ökoloogia peaspetsialist

 1. Mari Lepik

ökoloog (PhD)

TÜ ÖMI taimeökoloogia teadur

 1. Jüri Plado

geoloog (PhD)

TÜ ÖMI geoloogia kaasprofessor

 1. Mari Moora

ökoloog (PhD)

TÜ ÖMI koosluse ökoloogia professor

 1. Eele Õunapuu-Pikas

ökofüsioloog (PhD)

TÜ ÖMI ökofüsioloogia teadur

 1. Olev Vinn

paleontoloog ja paleoökoloog (PhD)

TÜ ÖMI paleontoloogia kaasprofessor

 1. Ülo Mander

maastikuökoloog ja loodusgeograaf(PhD)

TÜ ÖMI professor

 1. Tõnu Oja

ökoloog ja geoinformaatik (PhD)

TÜ ÖMI geoinformaatika ja kartograafia professor

 1. Marko Mägi

zooloog (PhD)

TÜ ÖMI linnuökoloogia teadur

 1. Peeter Hõrak 

loomaökoloog (PhD)

TÜ ÖMI käitumisökoloogia professor

 1. Inga Jüriado

lihhenoloog (PhD)

TÜ ÖMI lihhenoloogia kaasprofessor

 1. Kersti Riibak

ökoloog (PhD)

TÜ ÖMI makroökoloogia teadur

 1. Randel Kreitsberg

zooloog (PhD)

TÜ ÖMI ökotoksikoloogia teadur

 1. Juhan Javois

ökoloog (PhD)

TÜ ÖMI teadur

 1. Marko Kohv

geoloog (PhD)

TÜ ÖMI geoloogia osakond

 1. Marko Prous

entomoloog (PhD)

Oulu Ülikooli teadur

 1. Martin Zobel

ökoloog

TÜ ÖMI taimeökoloogia professor

 1. Siim-Kaarel Sepp

ökoloog (PhD)

TÜ ÖMI taimeökoloogia teadur

 1. Kadri Koorem

 Ökoloog (PhD)

TÜ ÖMI taimeökoloogia teadur

 1. Inga Hiiesalu

ökoloog (PhD)

TÜ ÖMI taimeökoloogia teadur

 1. Egle Tammeleht

zooloog (PhD)

TÜ ÖMI terioloogia teadur

 1. Martti Vasar

ökoloog (PhD)

TÜ ÖMI taimeökoloogia teadur

 1. Siiri Kõljalg

mikrobioloog (PhD)

TÜ BSMI mikrobioloogia osakond

 1. Tuul Sepp

ökoloog

TÜ loomaökoloogia kaasprofessor

 1. Harri Valdmann

TÜ zooloogia kaasprofessor

5214520

 1. Jesse M. Kalwij

Taimeökoloogia vanemteadur (PhD), 

Karlsruhe Institute of Technology, Saksamaa

 1. Oive Tinn

paleontoloog (PhD)

TÜ ÖMI kaasprofessor

 1. Rein Einasto

TTK geoloogia ja keskkonnaõpetuse emeriitprofessor (PhD)

 1. Tiina Elvisto (PhD)

Tallinna Ülikooli taimeökoloogia kaasprofessor

 1. Polina Degtjarenko

lihhenoloog (PhD)

TÜ ÖMI lihhenoloogia teadur

 1. Eve Veromann 

Eesti Maaülikooli taimetervise õppetooli professor

 1. Kadri Põldmaa

mükoloog (PhD)

TÜ ÖMI mükoloogia kaasprofessor

Allkirjastamine lõppenud!!!

Teise nimekirja teadlased

 1. Priit-Kalev Parts

keskkonnakaitse (PhD)

TÜ Viljandi kultuuriakadeemia pärandtehnoloogia kaasprofessor

 1. Ivar Raig

MTÜ Saku Metsa Kaitseks juhatuse liige,

Saku vallavolikogu liige, (PhD econ.)

Tallinna Ülikool, Õigusakadeemia, professor

 1. Anzori Barkalaja

folklorist (PhD)

Viljandi valla volikogu liige

MTÜ Lätkalu-Lalsi külaselts liige

 1. Alar Aab

arstiteadus (PhD)

Lundi Ülikooli järeldoktor

 1. Madis Vasser

teadur (PhD)

TÜ Arvutiteaduse Instituut

 1. Ave Mets

filosoofia (PhD)

teadusfilosoofia vanemteadur

Tartu Ülikool

 1. Kadri Just

põllumajandus (PhD)

Eesti Rohelise Liikumise liige

 1. Tiina Sedman

biokeemia teadur (PhD) 

Tartu Ülikool

 1. Leho Tedersoo

botaanika ja mükoloogia (PhD)

TÜ Ökoloogia ja Maateaduste instituudi mükoriisauuringute professor

 1. Aet Annist

antropoloog (PhD), keskkonnaaktivist

XR Tallinn liige

 1. Tarmo Timm

bioloog-zooloog (PhD)

EPMÜ ZBI vanemteadur

ELUS liige

 1. Elin Soomets

loomaökoloogia (PhD)

TÜ Looduskaitsebioloog

 1. Janek Urvik

inimese bioloogia assistent (PhD)

TÜ meditsiiniteaduste valdkond, bio- ja siirdemeditsiini instituut

 1. Fred Puss

erametsaomanik, leksikograaf-nooremteadur (PhD)

Eesti Keele Instituut

ettevõtja, ELUSi liige

 1. Linda Rusalepp

botaanika ja ökoloogia (PhD), nooremteadur

Eesti Maaülikool

 1. Tiit Maran

looduskaitsebioloogia (PhD)

Tallinna Loomaaia direktor

 1. Ülo Vooglaid

sotsioloog (PhD)

 1. Helle Mäemets

botaanik (PhD)

ELUS liige

Eesti Maaülikooli vanemteadur

 1. Thea Kull

botaanik (PhD)

Eesti Maaülikool

 1. Sulev Iva

filosoofia (PhD), metsaomanik

TÜ lõunaeesti keele ja kultuuri lektor

Võru Instituudi teadur

 1. Jaak Jaagus

geograaf ja klimatoloog, geograafiakandidaat

TÜ ökoloogia ja maateaduste instituut

 1. Külli Kangur

hüdrobioloog, ökoloog (PhD)

Eesti Maaülikooli vanemteadur, ELUSi liige

 1. Merike Lillenberg

bioloog, (PhD) (keskkonnakaitse)

EMÜ õppejõud

 1. Raudjärv

külalisprofessor

(PhD econ.), TTÜ-alumni, TÜ

Georgia TÜ Kaasiku metsatalu omanik Lääne-Virumaal

 1. Kadri Tali

botaanik (PhD)

ELUS liige

Eesti Maaülikooli vanemteadur

 1. Vivika Väli

botaanik, palünoloog (PhD)

Eesti Maaülikooli teadur, ELUS liige