RMK arengukava kavand on praegu küll paljusõnaline, kuid täpsete eesmärkideta

Päästame Eesti Metsad MTÜ saadab oma ettepanekud ja märgib ühtlasi ära, et soovib olla edaspidi kaasatud. Meie ettepanekud on:

alandada raiemahtu riigimetsas, et saavutada nii kliima- kui ka elurikkuse eesmärgid, mis Eesti on endale võtnud;

loobuda uuendusraietest looduskaitsealadel ja kah-aladel ja looduslikes pühapaikades;

arvestada oma tegevuses varasemate kaitsemetsade kategooriaga loobudes neil aladel uuendusraietest;

muuta riigimetsade majandamine püsimetsanduse põhimõtteid järgivaks ehk lõpetada uuendusraietepõhine intensiivmajandus RMK hallatavatel aladel;

koheselt peatada kuivenduse ja tee-ehituse investeeringud ning jätkata vaid vajaduspõhise reageerimisega ja loobuda plaanimajanduslikust ulatuslikust kuivenduskraavide taastamisest (üleskaevamisest);

kuivendus- ja tee-ehitustööde planeerimisel teostada alati keskkonnamõjude hindamine (KMH);

2030. aastaks enamus riigimetsast kaitse alla, sest riik peabki kandma looduskaitse põhikoorma, mitte eraomanikud ja riik peaks olema eeskujuks looduslähedase metsamajanduse praktiseerimisel;  

arvestada oma tegevuses Nahkhiirte tegevuskavaga (2017); .


lage- ja turberaietest loobuda, et saaks toimuma looduslik uuendus ja lõpeks

kultuurpuistute rajamine – looduslikult taastunud metsad on elurikkamad ja kliimamuutuste suhtes vastupidavamad;

lõpetada ära salajaste kestvuslepingute sõlmimine, sest- need võimaldavad korruptsiooni ning viia sisse põhimõte, et riigimaadelt varutud puiduga toetatakse vaid kohalikke kestvustooteid tootvaid ettevõtteid;

kompenseerida kiirkorras hävitatud vääriselupaigad ja Natura metsaelupaigad täiendava vanade metsade range kaitse alla võtmisega;

lõpetada mainepesul põhinev kulukas kommunikatsioon ja turundus.

RMK peab hakkama pidama kinni Euroopa riikide säästva metsanduse raamkokkuleppest ja Eesti metsapoliitikas sõnastatud jätkusuutliku ehk kestliku metsamajandamise printsiibist.

Vanuseline ühtlustamine ei aita kaasa ei kliima- ega elurikkuse eesmärkide täitmisele ning sellega jätkamiseks pole mingit põhjendust.