Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse juhtimisel toimuvad Nursipalus seadusi rikkuvad ehitustööd

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse juhtimisel tehtavad ehitustööd Nursipalus tehakse Natura alal Natura hindamiseta, leevendavate meetmeteta ja Vabariigi Valitsuse korralduseta ehk vastuolus mitmete õigusaktidega. 


Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse (RKIK) eestvedamisel toimuvad Nursipalu alal tee-ehitustööd, mille käigus on rikutud mitmeid seadusi: muudetud on Euroopa kaitstavate alade Natura võrgustikku kuuluva Rõuge jõe kallast, sh jõe kaldajoont, sõidetud masinatega jõkke, piirkonnast valguv vesi suunatud kuivenduskraavidega otse jõkke, raiutud puud vedelevad jõe kaldal. On rikutud Eesti Looduskaitseseaduse § 69¹- § 699, Veeseaduse § 119 lg 5, lg 6 sätteid ja ühtlasi on ehitustegevus vastuolus Euroopa Liidu direktiiviga, mille kohaselt tuleb Eestis Natura alasid kaitsta viisil, mis vähendaks või väldiks ohtu Natura aladel. Kõikidel Natura aladel tuleb kavandamise etapis mõjud hinnata ja leevendusmeetmed rakendada. Rikutud on Veeseaduse nõudeid, mille kohaselt ei tohi rikkuda kallast ega veekogu  seisundit.


MTÜ Meie Nursipalu juhatuse liige Maarika Niidumaa rõhutab, et silla ehitamiseks üle Rõuge jõe on Tinter-Projekt OÜ projektis öeldud järgnevat: “Projekteeritud lahenduse koostamisel on arvestatud, et ei väheneks jõe ristlõige ning jõesäng jääks puutumatuks, seega kaevetöid normaalveetasemest allapool ei teostata ja sild ehitatakse nii, et kaevetööd toimuvad jõekaldal ning säilitatakse kallasrada elustikule vähemalt 1 m laiuses mõlemal kaldal. Mida aga laupäeva õhtul kohal olles näha võis, oli ehmatav ja pani küsima, kuidas riigiameti poolt korraldatavaid töid nii räigelt seadusi rikkudes tehakse. Kus on järelevalve AS Taalri Varahalduse silmad? Kuigi raie veekaitsevööndis on Keskkonnaameti loal lubatud, peab metsateatise aluseks olema Vabariigi Valitsuse korraldus Nursipalu harjutusvälja laiendamisega seotud töödeks. Seda korraldust aga ju ei ole!”

Keskkonnaamet on andnud küll RKIK-le loa riigikaitselise erandina sild ehitada, aga seda tingimusel, et Vabariigi Valitsus on vastu võtnud otsuse Nursipalu harjutusvälja laiendamiseks. Praegu on vastav eelnõu alles avalikul menetlusel. Vabariigi Valitsus ei ole veel Nursipalu laiendamise otsust teinud. Samuti on Keskkonnaamet näinud ette, et töid teostatakse alles siis, kui  keskkonnamõjud on asjakohaselt hinnatud – Natura eelhinnang heaks kiidetud, Natura asjakohane hindamine tehtud ja luba Natura erandi rakendamiseks EL Komisjoni poolt antud ning leevendusmeetmed rakendatud. Seejuures peavad leevendusmeetmed olema rakendatud enne arendustegevusi. 
Päästame Eesti Metsad MTÜ juhatuse liige Farištamo Eller rõhutas, et kuna tegemist on Euroopa Liidu tähtsusega kaitsealaga, siis loa erandi rakendamiseks annab Euroopa Komisjon. “RKIK aga ei saa ega tohi eeldada, et luba nagunii antakse! Praegu on RKIK eestvedamisel rikutud  Looduskaitseseadust, mis seab eelnimetatud tingimused Natura hindamiseks ja mille jõustumise eestvedajaks suve hakul Kaitseministeerium ise oli. Keskkonnamõjud tuleb asjakohaselt hinnata, loodus ja elukeskkond kaitsta ning leevendusmeetmed rakendada,” lisas Eller.

MTÜ Meie Nursipalu

Päästame Eesti Metsad MTÜ