EKO seisukoht Harku valla puhkemetsade teemaplaneeringu lähteseisukohtade ja KSH VTK kohta

Harku Vallavalitsusele
Teie: 13.02.2024 nr 12-1/433-10
Meie: 18.03.2024 nr 1-5/24/6147

Eesti Keskkonnaühenduste Koja ja Päästame Eesti Metsad MTÜ seisukoht Harku valla
puhkemetsade teemaplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise
hindamise väljatöötamise kavatsuse kohta
Täname võimaluse eest kommenteerida Harku valla puhkemetsade teemaplaneeringu
lähtedokumente. Juhime Eesti Keskkonnaühenduste Koja (EKO) ja Päästame Eesti Metsad
MTÜ (PEM) poolt tähelepanu, et praeguses sõnastuses jääb planeeringu lähteseisukohtade
põhjal ebaselgeks, mida Harku vald soovib selle planeeringuga saavutada. Ühest küljest on
kavas kaardistada kohalike elanike jaoks olulised metsad ning selleks on välja pakutud
selged kriteeriumid, teisest küljest on võimalik raieviiside ja nende kasutamise eesmärkide
kirjeldustest välja lugeda, et metsa saab uuendada eelkõige lageraietega ning
püsimetsandus on miski, mis on veel läbi uurimata ning seepärast mittekasutatav. Samuti on
lähteülesandes kirjas, et planeering annab soovitusi selles määratletud puhkemetsade
majandamiseks, konkreetseid majandamise tingimusi ei ole plaanis seada. Pelgalt
soovitades ja lageraiepõhisest majandamisloogikast lähtudes ei ole realistlik puhkemetsi
metsadena säilitada. Juhul kui eesmärgiks on siiski see, et puhkemetsades säiliks pidev
täiskasvanud puistu ning neid majandatakse valdavalt lageraieteta, on vaja sõnastusi
planeeringu lähtedokumentides korrigeerida ning need eesmärgid selgelt kirja panna.
• Teeme EKO poolt ettepaneku seada planeeringus tingimuseks, et uuendusraied on
keelatud neil aladel, kus soovitakse säilitada pidev kõrge puistu olemasolu.
• Teeme ettepaneku seada planeeringuga määratavates puhkemetsades
majandamisviisiks loodushoidlik püsimetsandus.
Lugupidamisega
/allkirjastatud digitaalselt/
Maia-Liisa Anton
Eesti Keskkonnaühenduste Koja koordinaator