HEA UUDIS: METSAKAITSJAD EI PEA RMK KOHTUKULUSID KANDMA

27. juunil otsustas Riigikohus juba kolmandat korda, et ei võta menetlusse RMK järjekordset määruskaebust, millega RMK vaidlustas ringkonnakohtu otsuse jätta RMK kohtukulud RMK enda kanda. 

2022. aasta lõpust alates on RMK küsinud Päästame Eesti Metsad MTÜ-lt (PEM) kohtu kaudu kokku üle 15000 € kohtukulude hüvitamist.

“Kohtusseminek looduse kaitseks on niigi paljude riskidega seotud ning väga kulukas ja oht kanda veel ka RMK kohtukulud võib välistada võimaluse kohtusse pöörduda. See oleks otseses vastuolus Århusi konventsiooniga, mille ka Eesti on ratifitseerinud. Ühtlasi tuleb tõdeda, et RMK tegevusloogika ja selgitused kohtukulude asjus on olnud kummastavad,” kommenteeris PEM-i juhatuse liige Liina Steinberg. Järelepärimise peale kohtukulude nõudmise kohta vastas RMK jaanuarikuus PEM-ile, et “kui kohus on seisukohal, et kaebaja menetluskulud on Riigimetsa Majandamise Keskusele (RMK) väljamõistetavad, siis ei ole RMK-l riigiasutusena võimalik nende kulude sissenõudmisest loobuda.” Samas oli RMK-l vägagi võimalik loobuda halduskohtu ja ringkonnakohtu otsuste edasikaebamisest. Esimesega ei olnud nad nõus, kuna välja mõisteti liiga väike summa, samas kui ringkonnakohus otsustas, et RMK-le ei peaks üldse midagi maksma.  

Kohtu sõnul peab RMK oma põhitegevust puudutavates vaidlustes olema võimeline end ise esindama ning põhjendama raieloa taotlemise kooskõla kehtiva õigusega. Seejuures ei ole tähtsust, missuguse menetlusosalise staatus on vaidluses RMK-l, s.o kas ta osaleb menetluses kolmanda isiku või vastustajana. Samamoodi kui Keskkonnaamet, esindab ka RMK riigi huve, kuigi need ei pruugi olla samasuunalised. Ka asjaolu, et kohtumenetlustes on RMK riigilõivu arvestamisel loetud Eesti Vabariigiks, osutab, et menetlusosalisena tuleb RMK-d käsitleda sarnaselt riigi haldusorganiga. Kohus tõdes, et vaidlused raielubade üle, olenemata asja mahust ja sisust, ei välju RMK põhitegevusalast, juhtides tähelepanu sellele, et RMK-l peab olema ülevaade taotletud ja antud raielubadest ning nende realiseerimisest. PEMi kohtuasjas esindanud Keskkonnaõiguse Keskuse (KÕK) juristi Kärt Vaarmari sõnul nõustus ringkonnakohus kaebajaga (PEM-ga), et praeguses asjas kohaldub RMK-le haldusorgani menetluskulude väljamõistmist puudutav kohtupraktika. “Kohus juhtis ühtlasi tähelepanu RMK paljudele muudele ülesannetele lisaks tuluteenimisele ning ütles, et RMK peab olema valmis ka oma metsateatisi puudutavateks kohtuvaidlusteks. Teisisõnu tal peab olema ülevaade oma metsateatistest ja ta peab olema valmis neis vaidlustes end ise kohtus esindama või oma kulud ise kandma. Tundub, et üks teema on nüüd kohtus läbi vaieldud ja õigusselgus saavutatud, sest Riigikohus ei ole ühtegi RMK määruskaebust menetlusse võtnud, millega RMK püüdis vaidlustada Ringkonnakohtu tehtud määruseid, seega on teema ammendunud kõikides kohtuastmetes,” lisas Vaarmari.

Foto: Liina Steinberg